ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Έγγραφα προς υπογραφή

Τα κείμενα που θα υπογραφούν είναι μόνο τα Αγγλικά. Τα Ελληνικά είναι μόνο η απόδοση.

Επιστολή στα ελληνικά η οποία ανακεφαλαιώνει τη συμφωνία μεταξύ αφ’ενός του Πελάτη και αφ’ ετέρου των Grant & Eisenhofer PA και  Kyros Law Offices.
   
Letter in english that memorializes the agreement between the Client and Grant & Eisenhofer PA and Kyros Law Offices.
Πληροφορίες επενδυτών σχετικές με τις απαιτήσεις τους κατά της Τράπεζας Κύπρου.
   
Information from investors with claims against Cyprus Bank

Έγγραφα προς ανάγνωση

Αυτό το υπόμνημα συνοψίζει τις διεκδικήσεις που θα μπορούσαν να ασκηθούν ώστε να καταβληθεί αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν Έλληνες Πολίτες, υπό την ιδιότητά τους ως καταθετών ή/και κατόχων αξιογράφων της «Λαϊκής Τράπεζας» και της «Τράπεζας Κύπρου». Προτείνουμε μία στρατηγική με την οποία οι καταθέτες/επενδυτές που εθίγησαν μπορούν να προσφύγουν διεκδικώντας τις αξιώσεις τους κατά της Δημοκρατίας της Κύπρου σε μια Διεθνή Διαιτητική Διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Κέντρου Επιλύσεων Επενδυτικών Διαφορών (“ICSID”).

 

 

 
This memorandum briefly summarizes claims that potentially could be brought to obtain compensation for losses sustained by Greek citizens who were bondholders and depositors of the Popular Bank of Cyprus (“Laiki Bank”) and the Bank of Cyprus.  We propose a strategy under which aggrieved investors/depositors would bring claims against the Government of Cyprus in an international investment arbitration proceeding before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”).