ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (MARFIN-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ)

Κύριοι/ες,

Σε συνέχεια των ενεργειών που ήδη έχουμε κάνει,  σας υποβάλλουμε το γενικό πλαίσιο της νομικής μας προσέγγισης για την ανάληψη των πρωτοβουλιών που αφορούν στα συμφέροντα των μετόχων της Τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ και της Λαϊκής, ως ακολούθως :

Aγωγή αποζημίωσης : Η  νομική μας προσέγγιση 

Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των κυπριακών τραπεζών (ΜARFIN/Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου) στην Ελλάδα έγινε με τρόπο που προκαλεί σοβαρότατους προβληματισμούς σχετικά με την εγκυρότητα και τη νομιμότητά της, ιδιαίτερα ενόψει της υπο-αποτίμησης των περιουσιακών της στοιχείων και της παντελούς απαξίωσης των μετόχων της, οι οποίοι δεν αποζημιώθηκαν για την περιουσιακή τους απώλεια ούτε έλαβαν σε αντάλλαγμα μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Και αυτό ανεξάρτητα από την άνιση και διακριτική μεταχείριση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής έναντι των μετόχων των αποκαλουμένων (αυθαιρέτως)   συστημικών  τραπεζών ή ακόμη και των καταθετών οι οποίοι  διέσωσαν  τις καταθέσεις τους έως 100.000 ευρώ. Περαιτέρω, οι μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής ζημιώθηκαν υπέρμετρα και άνισα σε σχέση με τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία απεκόμισε δυσανάλογα οφέλη. 

Αυτό συνέβη αφού πρώτα υπο-αξιολογήθηκε  εν μία νυκτί  η αξία του ενεργητικού  της  Τράπεζας  Κύπρου  εν  Ελλάδι και  μεθοδεύθηκε  η μεταβίβαση μόνον αυτού- σε βάρος των πιστωτών της / κατόχων αξιογράφων / μετόχων  Τράπεζας  Κύπρου,  ενώ  ευεργετήθηκε  έτσι  δυσανάλογα  και αδικαιολόγητα η Τράπεζα Πειραιώς.

Για την αποκατάσταση της τεράστιας αδικίας σε βάρος των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής και από την προπεριγραφείσα διαδικασία, τα γραφεία μας έχουν ήδη δρομολογήσει την διενέργεια ενδελεχούς  μελέτης του φακέλου της υποθέσεως για την τεκμηρίωση της ζημίας και του ενδεδειγμένου τρόπου αποκατάστασής της, μέσω ομάδος εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, οικονομολόγων, ορκωτών ελεγκτών, αναλυτών, κλπ η οποία θα κατατείνει στην  άσκηση  των  παρακάτω  ενδίκων  βοηθημάτων,  τα  οποία  θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή/και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο.

  Οι ενέργειες αυτές θα κατατείνουν στην  κατάθεση :

  • Αγωγής αναγνωριστικής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά της Τράπεζας Πειραιώς για την αναγνώριση των ευθυνών της έναντι των  μετόχων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής
  • Αγωγής αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά της Τράπεζας Πειραιώς για την επιδίκαση αποζημίωσης στους μετόχους της  Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας με την μορφή μετρητών ή μετοχών
  • Ασφαλιστικών Μέτρων (εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο) για την αποτροπή της μη αναστρέψιμης ζημίας των μετόχων, εναντίον των ανωτέρω. 

Έναρξη διαδικασίας για αγωγή αποζημίωσης των μετόχων της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε στις Ομαδικές Αγωγές που θα καταθέσει το γραφείο μας, επικοινωνήστε με τα γραφεία μας για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν τα διαδικαστικά ζητήματα ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, το αργότερο έως 1  Οκτωβρίου 2014. 

 

Οικονομική Προσφορά


Ειδικότερα, η αμοιβή μας συνίσταται σε:


1. Προκαταβολή,η οποίαθα καταβάλλεται με την παράδοση του φακέλου της υπόθεσης και των σχετικών εξουσιοδοτήσεων από τους μετόχους και θα συμψηφιστεί με την πρόσθετη αμοιβή με τη λήξη τελεσιδικία της υπόθεσης. Η προκαταβολή θα κλιμακώνεται ως εξής, αναλόγως του αριθμού των μετοχών :

α.   Από 1-10.000 μετοχές : 100 ευρώ +ΦΠΑ 23%
β.   Από 10.000-50.000 μτχ : 300 ευρώ +ΦΠΑ23%
γ.   Από 50.000-100.000 μτχ  :400 ευρώ +ΦΠΑ23%
δ.   Από 100.000-και άνω μτχ :600 ευρώ +ΦΠΑ23%


2. Δικαστικό Ένσημο 11% επί του αιτούμενου από τον καθένα  ποσού, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο 15 ημέρες πριν από την συζήτηση/εκδίκαση των  υποθέσεων  για την επιδίκαση των ποσών (Σημειωτέον ότι δεν θα καταβληθεί για την Αναγνωριστική Αγωγή αλλά μόνον για την Αγωγή Αποζημιώσεως)

3.Πρόσθετη αμοιβή επί του αποτελέσματος ποσοστού 10% επί του ποσού που θα εισπραχθεί δικαστικά ή εξωδικαστικά για ποσό μέχρι 5.000.000 ευρώ, 5% για ποσό από 5.000.001 μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ και 2,5% για ποσό από 10 εκατομμύρια και πάνω.  Προκειμένου να συμμετάσχετε στις ομαδικές αγωγές που θα ασκηθούν θα πρέπει να προσκομίσετε τα  έγγραφα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον και  την  απαίτησή  σας, το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας και την εξουσιοδότηση προς το δικηγορικό μας γραφείο.

            

 Για την KYROS LAW OFFICES

 Γιάννης Κυριακόπουλος